Site update 07.06.2018


Biografie
Discografie & teksten
Bandleden
Fansite verslagen
Foto's
Filmpjes
Bernlef-prijs
Blau Paradys
Gysbert Gysbert

Webwinkel 

Wolkom op de

th�sside fan

REBOELJE


16.06.1965 - 30.05.2018

Omrop Fryslan met telefonische reactie Durk Klik hier

Oertinking fan Aant Hofstra Klik hier


foar Tiede

ik seach dy foar it l�st
op de fyts kaamst hjir foarby
de bern draafden om dy hinne
koest it sa wol sjen.
wat h�lde se fan dy
mar hark, der heardesto it wer
dy selde stimmen, krekt as doe
mar no koest se goed ferstean
kom mar hjir, kom by �s
hjir fynst de r�st, dit is �s nije th�s
sjoch d�r, dy moaie b�ge
der moast �ndertroch
ja swaai mar, swaai se �t
se witte dat it goed is
jou se dyn allerl�ste t�t
sjoch noch ien kear om
en nim dan dyn alderl�ste bocht
ferjit de �nrest
fiel de leafde
en folgje dan it ljocht

fan Marius>>> Nu ook diverse filmpjes van Reboelje te bekijken !! <<< Klik hiervoor op Filmpjes

>>> Let op: de verkoop van cd's en t-shirts blijft gewoon bestaan !! <<< Klik hiervoor op de Webwinkel

>>> 4 Reboeljes verder als Swee !! <<< Kijk hiervoor op www.swee.nl

>>> 1 Reboelje verder als Mariusz !! <<< Kijk hiervoor op www.mariusz.nl

>>> REBOELJE IS GESTOPT <<<
zie laatste bericht aan de fans

>>> Nog steeds leverbaar: de Wunslan CD. <<< Bestel deze schitterende cd via de Webwinkel

oud nieuws

e-mail, opmerkingen of vragen: mail reboelje
of voor de Reboelje fanclub "Hamanaras": mail hamanaras