REBOELJE teksten

Van het album "Wnsln" september 2001

                       

 

Wnsln (jou it kleur) - diel I

wolkom - hjir allegear
yn dit wnderlik nije lokaal
lit mar sjen dat jim hjir binne
kom mar wat tichterby 
juster wie juster, hjoed is hjoed
mar moarn is in net te begripen dei

en sjoch hjir dizze stien 
dy't hjir delfoel as in stjer
doe't ik dat seach haw ik winske
dat elk fan jim in winsk dwaan mocht
leau yn dizze meteoar
sprek it t, watsto wolst en gean der foar 

jou it kleur! jou it kleur! 
dyn eigen wnsln 
meitsje hjir dyn eigen dnsln

hoefolle't der ek feroaret
al it nije wurdt wer ld
haw betrouwen yn dizze stien
fertel it troch en leau der yn
dat alles wat ik der mei oanwiis 
feroarje kin yn read of rze of grien

jou it kleur! jou it kleur! 
dyn eigen wnsln 
meitsje hjir dyn eigen dnsln
jou it kleur! jou it kleur! 
lit it glnzje, lit it skitterje!
dyn eigen dnsln 
Wa wit noch hoe't wie

wa wit noch hoe't it wie 
doe't alles hjir noch iis wie
doe't de greide hjir fol bosk stie
wa wit noch hoe't it wie 
wa wit noch hoe't it wie
doe't wnsln krekt bestie 
doe't it wetter hjir frij spul hie
wa wit noch hoe't it wie 

wa wit noch hoe't it wie 
doe't kimswert yn 'e brn stie 
wa wit noch hoe't it wie 
doe't by surch in kleaster stie 
wa wit noch hoe't it wie 
doe 't de brning noch bestie  
wa wit noch hoe't it wie
doe't de see, de see bestie
doe't de see, de see noch wie
Do hearst derby - diel I

ienris kaam ik hjir foarby
ik socht de rst, de wyn, de romte en de see
do hearst derby, do hearst derby
ik twivele noch en woe hjir hast wer wei
mar in frou song my ta: do bliuwst by my
do hearst derby

do woest hjir samar gau foarby
do hiest gjin tiid, gjin toarst
gjin inkel each foar my
do hearst derby
mar in man in man, in frou, ien wurd
de jierren flean' foarby, de tiid giet hurd

ik fiel my ths, ik fiel in bn
hjir mei de minsken t dit ln
al bin ik nij, se groetsje my
se rikke my de hn
ik fiel my ths, ik fiel my ien 
hjir mei de minsken oer 't gemien
se groetsje my, al bin ik nij
ik fiel my hjir sa frij 
Stimmen

oeral om my hinne
hear ik stimmen, it moat oars
net sa, mar sa
stimmen foar, stimmen tsjin
t it neat wei, t de klaai
fier yn 't rn, oeral wei

stimmen foar de frijheid 
stimmen tsjin de macht
oerdeis en yn 'e nacht
in stim hjir, dy't noch roppe wol
foel dy stien hjir samar del
t de himel of de hel

stimmen hear ik, oeral om my hinne
hear ik stimmen, stimmen foar 
stimmen tsjin, oeral wei, yn myn siel' 
yn myn hert, sels fan boppen hear ik stimmen hear ik oeral, hear ik stimmen

it rjocht foar elkenien
dy't seit wr't er foar stiet
it rjocht fan samar ien
dy't freget hoe't it sit
in stim foar elkenien
dy't leaut yn syn partij
in stim t tzenen 
want do en ik binn' frij

Hoe soe it wze

hoe soe it wze
as elk oer alles prate koe
oer hoe't it net moat 
en wat er oars ha woe
hoe soe it wze
hoe soe it wze
as wy s lieders kieze koenen
en as se ferdwnen
sa gau't wy se net mear woenen
hoe soe it wze 

hoe soe it wze
as elk skriuwe mocht wat er skriuwe woe
hoe soe it wze 
as elk betinke koe wat er leauwe soe
hoe soe it wze
as elk sizze mocht wat er sizze woe
hoe soe it wze
as myn dream tkomme soe
sis my wat ik dan noch winskje koe
Do hearst derby - diel II

s memmeln, wy moasten der wol wei
dy striid, dy eangst, s flecht, dy lste dei
do hearst derby
jim joegen s hjir klean en nderdak
yn wnsln fnen wy in feilich plak 
do hearst derby

ik fiel my ths, ik fiel in bn 
hjir mei de minsken t dit ln
se groetsje my, al bin ik nij
se rikke my de hn
ik fiel my ths, ik fiel my ien 
hjir mei de minsken oer 't gemien
se groetsje my, al bin ik nij
it fielt as bin ik frij
Heiteln

dr't de dyk it ln omklammet
lyk in memme-earm har bern
dr't de wylde see jamk flammet
op in hap t fryslns hern'
dr't de stiennen man syn eagen
stoarje lit oer see en dns
dr't men eanget fan gjin weagen
dr is 't leave ln fan wns 

leaf, leaver, leafst
fiel de hertstocht, fiel de passy
fiel de waarmte fan de klaai

snt ieuwen lyn in peinzer pryster 
s oprjocht de wierheid sei 
is it jnsmiel mar in jnsmiel
kiest in bern syn eigen wei 
fan grutte pier, dy't focht t wraaksucht 
each foar each, syn swurd sa grut
hie 'k al leard, dat ferjilding
foar s friezen neat betsjut

leaf, leaver, leafst
fiel de hertstocht, fiel de passy
fiel de waarmte fan de klaai
it fielt as lava
mar it is de waarmte fan de klaai

fan de dichters, dy't frijt skreaunen
yn de taal fan 't boerefolk
haw ik leard, dat keunst in keunst is
like bysnder as gewoan
hieltiid wr hear ik de klokken
master gysbert, in nstjerlik man
no't de stiennen man wer libbet
hear ik muzyk fanf de dyk
dr sjongt in frou yn alle talen
fan har grinzer republyk