REBOELJE teksten

Van het album "Reboelje yn'e Sabeare Wrld" 1987/1999

                    sabeare.jpg (35748 bytes) sabeare2.jpg (35748 bytes)

De deade man

wy rinne rn de tsjerke
de sinne skynt op dizze tryste deade dei
en de kist giet foarop
en eltsenien rint der ferslein efteroan

de tsjerke rn
de klokken spylje sa tryst
at sy mar kinne
en eltstenien rint mei
de deade man efternei

de tsjerke rn
altyd mar wer rn
net nei rjochts en nea net nei lofts
steeds hurder
steeds hurder
en de klokken
steeds lder
steeds lder

de tsjerke rn
en eltsenein draaft mei
de deade man efternei
de deade man efternei

de deade man efternei

It famke

noch net sa lang ferlyn
yn in bosk hjir hiel tichtby
rn in famke
hielendal neaken

wr giesto hinne frege de sinne
en sy lake
net nei Beppe
dy is al dea

wr giesto hinne fregen de fgels
en sy lake
net nei Pake
dy is al dea

it lytse hntsje dat hieltyd neist har rn
skodde syn trouwe kopke
krekt't woe der sizze
'k fyn dy sa leaf famke
ik fyn dy sa leaf

in houthakker dy't alles heard hie
krige syn bile en houde it hntsje syn holtsje f
krige syn bile en houde it hntsje syn holtsje f
en sei gean mar mei my mei

ik haw it sa kld sei it famke
ik haw it sa kld sei it famke

mei ik mei dy mei?
mei ik mei dy mei?

'k fyn dy sa leaf
'k fyn dy sa leaf!

Slt wetter

as yn in rubberboatsje op it
swarte slte wetter
ik sjoch om my hinne allinnich mar wetter
iten haw ik gench
'k kin alle dagen wol sd
mar 'k haw sa'n toarst
ik haw sa'n toarst

sa dobberje ik op dizze swarte slte see
dr't net ien my rde kin
wr't net ien my rde sil
ik haw sa'n toarst
ik haw sa'n toarst

't wetter gniist nei my
drink my dan
straks is it te let
ws dysels of doarst do net
ik haw san toarst

't wetter gniist nei my hoe lang noch?
hoe lang noch foardat ik yn'e djipte spring
en it slte wetter drink
ik haw sa'n toarst
sa'n toarst

slt wetter

Moarn is alles foarby

yn it lan fan de frije minsken
hinget yn nuvere swiete rook
en ik haw alle ruten tichtdien
en ek de doar stie net mear yn't tsier
en ek al fielst do dy no wat dizich
do hoechst net bang te wzen
moarn is alles foarby

en op de seal fan de fernijing hinget yn nuvere griene reek
mar do hast neat mear te ferliezen
want juster is in dei ferlyn
en ek al fielst do dy no wat dizich
do hoechst net bang te wzen
moarn is alles foarby

yn in oare wrld
wr't wy hielendal op'e nij begjinne
wr't de ik.net wat mear as dy bin
ek at ik al wat mear as dy kin
moarn is alles foarby

yn in oare wrld
wr't wy hielendal op'e nij begjinne
en wr't do en ik in hske hawwe
en wr't eltsenien te fretten hat
moarn is alles foarby
moarn is alles foarby

yn in oare wrld
wr't wy hielendal op'e nij begjinne
wr't de ik.net wat mear as dy bin
ek at ik al wat mear as dy kin
moarn is alles foarby

yn in oare wrld
wr't wy hielendal op'e nij begjinne
en wr't do en ik in hske hawwe
en wr't eltsenien te fretten hat
moarn is alles foarby
moarn is alles foarby