Einkonsert fan it Gysbert Japixbetinkingsjier
1603-2003

'In muzikaal banket'

snein 16 novimber fan 2 oant 5 oere gûnzet de Martinitsjerke yn Boalsert fan de muzykLit ús no ris swiet muzykje

Tiid Wat bart der Troch
  Cuprum
2.00 Wolkom
 
2.05 Gysbert Sjongt Auke Roukes
Blokfluit Eva Jansen
2.15 Gysbert Japicx Siebe Haven
2.20 Hjoed
Flotsje
Stapke
Ths by dy Bricquebec
2.40   Cuprum
2.45 Mzeboaste Auke Roukes
2.53 Gysbert Japix Siebe Haven
2.58 Lieten Gysbert
Moarn-liet
Psalm 130
Op t musycksjongen
Juwnbede Camerata Trajectina
3.10 Oargel Jan Mulder
3.14 Wobbelke
As eltse nije maaiedei
Oan e dyk fan Keimptille
Famke t tzen
Wr sjogge jo san romte Auke Roukes
3.29 Friesch Pastorel
Wobbelke
Hidde Pidde
Under frjemd
Hs fan waarmte
Harmonium Keamerkoor Littenseradiel
3.49 Ymprovisaasjeop e lillepiip Willem Schot
3.53 Aggie van der Meer
3.08 Oan Gysbert, stedgenoat Auke Roukes
3.13 Sjolle Kreamer en Tetke
Friesche Tjerne
To-Haecke
Kipedo Reauwe Bjuester
Reamer en Sape Camerata Trajectina
4.28   Cuprum
4.33 Tine Eline
Do leafde
Sis it my Reboelje
4.58 It Gysbert Jier Siebe Haven
5.07 Sielelangst Reboelje
5.09