Wolle jo SWEE ek by jo optrede litte ?
Sjoch op 'e "BOEKINGS" bledside foar mear ynfo.


Hjir kin ek jimme seal kommen te stean.

******************* H I S T O A R J E ***********************
12 septimber 2014
NyBeets - Damshūs - Skimmerjūn festival (Tjerk Bootsma Trio)

21 april 2014
It Hearrenfean - Café "It Houtsje" (Tjerk Bootsma Trio)

11 april 2014
Surch - De Steenen Man (Tjerk Bootsma Trio)

16 maart 2014
Easterlittens - Herbergh "Het wapen van Friesland (Tjerk Bootsma Trio)

02 maart 2014
Winsum - de pleats fan Cees en Jantsje (Tjerk Bootsma Trio)

23 febrewaris 2014
Wommels - It Dielshūs (Tjerk Bootsma Trio)

13 desimber 2013
Ljouwert - by Tresoar it Serious Request feest (Tjerk Bootsma Trio)

12 desimber 2013
Omrop Fryslān - yn Foskepole by Gurbe Douwstra (Tjerk Bootsma Trio)

15 novimber 2013
Boer - Mariatsjerke (Tjerk Bootsma Trio)

22 oktober 2013
Omrop Fryslān - Noarderwyn (Tjerk Bootsma Trio)

22 febrewaris 2013
Aldeboarn - Meniste Tsjerke (Tjerk Bootsma Trio)

14 desimber 2012
Bolward - Brouwerij Us Heit (Tjerk Bootsma Trio)

28 febrewaris 2009
Surhuzum - Gebou by de tsjerke

23 novimber 2008
Jorwert - Wapen van Baarderadeel

19 juny 2008
Easterbierum - It Mienskar

6 juny 2008
Harns - Havendagen

31 maaie 2008
Grou - It Stee

18 april 2008
de Jouwer - It Haske

24 maart 2008
Nylān - Aaipop festival

9 febrewaris 2008
Surhuzum - Gebou by de tsjerke

9 desimber 2007
Kollum - De Colle

27 oktober 2007
Frjentsjer - De Koornbeurs

20 oktober 2007
St Jabik - Groate Kerk

10 maart 2007
Wommels - It Dielshūs

10 febrewaris 2007
Surch - De Steenen Man

26 jannewaris 2007
Surhuzum - Gebou by de tsjerke

2 en 3 jannewaris 2007
Omrop Fryslan radio "Noardewyn"

23 desimber 2006
Kūbaard - Doarpshūs

12 oktober 2006
Ljouwert - gebou TRYATER
CD presintaasje "Lok" met een uitgebreid Swee.

7 septimber 2006
Ljouwert - Live optreden by Omrop Fryslan radio.

20 juny 2006
Beers - Iepenloft

19 maaie 2006
Ingelum - Skerne Wibe
mei special guest TSEARD NAUTA

17 april 2006
Nylān - Aaipop festival

8 april 2006
Burgum - De Pleats
mei special guest REMI ADRIAANSZ

1 april 2006
Surch - De Steenen Man

25 februaris 2006
Wommels - It Dielshus

23 desimber 2005
St. Jabik - Groate Kerk
Wegens omstandigheden ging het optreden niet door.

27 novimber 2005
Balk - It Haske
Wegens omstandigheden ging het optreden niet door.

12 novimber 2005
Boarnburgum - 't Bynt
Wegens omstandigheden ging het optreden niet door.

24 septimber 2005 Freeze festival
Ljouwert - de Harmonie

10 septimber 2005
Wommels - Swimbad de Klomp

4 septimber 2005
Optreden by de presintaasje fan it boek "Fūgel yn dy" troch Baert Oosterhaven
Frjentsjer - Bogt fan Gune

9 july 2005 Toerismo PRESINTAASJE 1-e CD-SINGEL FAN SWEE: SŪNDER DY / DE KAAI
Aldemardum - Huningspaed oan it Iselmar

8 april 2005 10 jirrich bestean FEMMES VATTAAL
Ljouwert - Teater Romein

2 april 2005 PREMIERE SWEE!!!
Burgum - de Pleats